Huong dan mo khoa ma mau den

Dấu mở: Là vạch dùng để mở khóa mã (ở chính giữa trên vành khóa, dấu trắng) (Theo hướng dẫn mở khóa)

Dấu đổi mã: Là vạch chỉ dùng khi cần thiết phải cài đặt mã (bên trái vạch mở, dấu đỏ)

(Theo hướng dẫn cài đặt mã mới)

Những tiện ích của ổ khóa mã:

 

Mỗi số (X – Y – Z) có 2 chữ số tương ứng từ 00 – 99. Khi vặn số nào của mã số đi qua dấu, là được tính như quay 01 vòng. Đây là loại khóa đặc biệt chính xác. Do đó cần phải hết sức cẩn thận, quay núm số chậm và đều, để xếp thẳng hàng số của mã số với vạch đỏ.

Hướng dẫn mở khóa mã

 

 


1. Quay núm số ngược chiều kim đồng hồ 4 vòng. Turn the dial clockwise and set.

X

Dừng ở số X (ngay dấu mở)

To triangular mark four time

 

 


2. Quay núm số thuận chiều kim đồng hồ 3 vòng. Turn counter clockwise and set

                             Y

Dõng ë sè Y (ngay dÊu më)

To triangular mark three time

 

 


3. Quay nóm sè ng­îc chiÒu kim ®ång hå 2 vßng. Turn clockwise and set.

                             Z

Dõng ë sè Z (ngay dÊu më)

To triangular mark two time

 

 


4. Quay nóm sè thuËn chiÒu kim ®ång hå ®Õn khi kh«ng quay ®­îc n÷a. Turn the dial clockwise and set.

                              O

Dõng ë dÊu më

To triangular mark one

5. Më ch×a kho¸, vÆn tay n¾m.

Turn the handle up and the door is ready to open

Chó ý: NÕu khi quay vßng nµo ®ã bÞ qu¸ dÊu, ph¶i lµm l¹i tõ ®Çu, kh«ng ®­îc quay ng­îc l¹i víi hµng ®ang quay ®Ó lÊy th¼ng hµng cña sè.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H­uíng dÉn cµi ®Æt m· sè míi

Gi¶ sö: M· kho¸ ®ang dïng lµ: X – Y – Z

(t­u¬ng øng 50 – 25 – 50)

M· sè míi lµ: ABC

L­u ý: M· sè C (sè cuèi) kh«ng nªn ®Æt tõ sè 80 – 0. VÝ dô 52 -  86 - 89, kh«ng nªn dïng sè 0 hoÆc sè 5 cho hµng ®¬n vÞ ( dÔ trïng víi m· xuÊt x­uëng) vµ kh«ng nªn dïng sè theo chiÒu t¨ng hoÆc gi¶m.

VÝ dô: 32 – 48 – 74 hoÆc 74 – 48 – 32 .

I – PhÇn xo¸ m· cò

B­íc 1: Më c¸nh kÐt vµ cho chèt lao hÕt ra. ( Tay n¾m ë vÞ trÝ n»m ngang ®èi víi lo¹i kÐt tõ 80kg trë lªn. Riªng ®èi víi kÐt s¾t lo¹i 38, 55kg ch×a kho¸ trong trang th¸i ®ãng)

B­íc 2: Dïng m· sè cò X – Y – Z thao t¸c nh­ phÇn më kÐt.

Nh­ng ®æi vÞ trÝ dõng ë dÊu ®æi m· sè

B­íc 3: Gi÷ nguyªn nóm vÆn ë vÞ trÝ Z = 50. §Õn ®©y tra ch×a kho¸ ®óng chiÒu vµo lç ®æi m·.

B­íc 4: Quay ch×a sang tr¸i 90 ®é.

L­u ý: Tra ch×a ngËp s©u ®Õn khÊc míi ®­îc quay. (90®é)

II - §Æt m· sè míi

B­íc 5: (Sè m· míi)

-         Quay nóm sè vÒ bªn tr¸i (ng­uîc chiÒu kim ®ång hå) 4 vßng, dõng l¹i ë vÞ trÝ sè A th¼ng víi dÊu ®æi m·.

-         Quay nóm sè vÒ bªn ph¶i (thuËn chiÒu kim ®ång hå) 3 vßng, dõng l¹i ë vÞ trÝ sè B th¼ng víi dÊu ®æi m·.

-         Quay nóm sè vÒ bªn trái (ngược chiÒu kim ®ång hå) 2 vßng, dõng l¹i ë vÞ trÝ sè C th¼ng víi dÊu ®æi m·.

B­íc 6: Gi÷ nguyªn nóm vÆn ë vÞ trÝ m· C (sè cuèi) quay ch×a cµi m· (H2) vÒ bªn ph¶i 0 ®é vµ rót ch×a kho¸ ra.

Nªn thö vµi lÇn m· míi nÕu ®­îc míi ®ãng c¸nh cöa.

NÕu bÞ lçi cã thÓ thao t¸c nh­ sau

( §iÒu kiÖn: C¸nh kÐt më)

-         Th¸o n¾p sau cña côm kho¸.

-         Dïng ch×a ®æi m· g¹t 3 ®Üa sè vÒ cïng mét vÞ trÝ.

-         Dïng ch×a tra vµo lç vu«ng vµ ®­a 3 ®Üa vµo phÇn lç lâm cña côm kho¸ (3)

-         §Ëy n¾p côm kho¸ l¹i.

-         Tra ch×a vµo vµ thùc hiÖn nh­ b­íc 4, 5, 6 trong phÇn cµi m·.

Mỗi ổ khóa có khả năng đặt 1.000.000 mã số. Mỗi mã có 3 số (X – Y – Z)

04-3.6642570- Mobi: 090.3462818; 091.3008552