Huong dan chinh loi khoa ma

Kho¸ sè cã thÓ bÞ sù cè trong c¸c tr­êng hîp sau:

1. Cµi ®Æt sai quy tr×nh.

2. Quªn m· sè.

NÕu c¸nh cöa kÐt ®ang ë tr¹ng th¸i më th× thùc hiÖn ®iÒu chØnh vµ cµi ®Æt l¹i m· sè míi theo tr×nh tù sau:

         I. Th¸o côm kho¸

-         NhÊn chèt sËp then

-         Th¸o n¾p sau cña c¸nh cöa kÐt

-         Th¸o n¾p côm kho¸ m· ( N¾p hép vu«ng bªn trong cöa kÐt)

Quan s¸t: thÊy côm kho¸ cã 3 bé l¸ ®Üa. Trªn mçi l¸ ®Üa cã mét gãc khuyÕt vµ 03 æ nhá. Cã mét æ h×nh vu«ng ¨n khíp víi c¹nh vu«ng ®Çu ch×a ®æi m·.

II. TiÕn hµnh chØnh söa

B­íc 1. Tra ch×a ®æi m· vµo æ h×nh vu«ng cña l¸ sè 1 (ngoµi cïng) xoay ch×a 1 gãc sao cho nghe thÊy tiÕng ‘t¸ch’ nhÑ th× dõng l¹i vµ rót ch×a ra.

B­íc 2. Dïng que g¹t l¸ ®Üa thø nhÊt sao cho nh×n thÊy æ vu«ng ë l¸ ®Üa thø 2, th«ng qua gãc khuyÕt cña l¸ ®Üa thø nhÊt. tra ch×a ®æi m· vµo vµ thùc hiÖn nh­ b­íc 1.

B­íc 3. Dïng que g¹t cho gãc khuyÕt cña l¸ sè 1 trïng víi gãc khuyÕt cña l¸ sè 2 vµ nh×n thÊy æ vu«ng cña l¸ sè 3 trong cïng. Sau ®ã thùc hiÖn nh­ b­íc 1.

B­íc 4. G¹t cho 3 gãc khuyÕt cña c¸c l¸ ®Üa trïng nhau vµ g¹t ®ång thêi c¶ 3 l¸ sao cho khi ta thö ®Ëy n¾p hép kho¸ th× vÞ trÝ æ vu«ng trïng víi vÞ trÝ cña lç tra ch×a ®æi m· trªn n¾p hép kho¸ ( §¶m b¶o lóc nµy 3 gãc khuyÕt cña 3 l¸ ë trang th¸i trïng nhau )

B­íc 5. C¾m ch×a ®æi m· vµo æ vu«ng. §¶m b¶o ch×a ®­îc c¾m ngËp s©u vµ phÇn ®Çu ch×a c¾m vµo lç nhá trªn th©n hép kho¸ ë trong cïng.

B­íc 6.  Thùc hiÖn ®Æt m· sè míi theo phÇn cµi m·. B4 – 5 – 6 phÇn III phÇn h­íng dÉn sö dông kho¸ sè.

B­íc 7. Xoay ch×a 90 ®é, rót chh×a ra.

B­íc 8. §Ëy n¾p l¹i vµ thao t¸c më. Thö b»ng m· sè míi ®Æt.

 

Các tin khác

Huong dan su dung Khoa So

04-3.6642570- Mobi: 090.3462818; 091.3008552